sobota, 19 sierpnia 2017

PDSA
Opinia PDSA nt. projektu "Uchwały Krajobrazowej" PDF Drukuj Email
Wpisany przez pdsa   
piątek, 14 lipca 2017 12:23

 

Warszawa, 14 lipca 2017 

 

OPINIA STOWARZYSZENIA POLISH DIGITAL SIGNAGE ASSOCIATION DOTYCZĄCA PROJEKTU „UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ" RADY M.ST. WARSZAWY

 

W następstwie przekazania do konsultacji społecznych i udostępnienia na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (dalej: „Projekt uchwały"), stanowiącej wykonanie uprawnienia Rady gminy wynikającego z dyspozycji art. 37a ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: „Ustawa krajobrazowa"), przekazuję niniejszym spostrzeżenia i sugestie stowarzyszenia Polish Digital Signage Association (dalej: „PDSA").

 

PDSA, jako platforma porozumienia głównych podmiotów funkcjonujących w branży Digital Signage w Polsce, wspieranych przez międzynarodowe instytucje związane z rynkiem dynamicznej komunikacji marketingowej, skupiająca wokół siebie przedsiębiorców działających w sektorze cyfrowego przekazu reklamowego, którym zależy na rozwoju branży w Polsce, wymianie doświadczeń i opracowaniu spójnych standardów, co do zasady popiera przyświecającą Radzie m.st. Warszawy ideę uporządkowania przestrzeni miejskiej i oczyszczenie jej z nadmiernej liczby nośników reklamowych, wielokrotnie zamieszczanych w sposób dowolny, chaotyczny, niespójny i negatywnie wpływających na estetykę stolicy. Jednocześnie nie możemy nie zauważyć znacznego ograniczenia, a niemal wyłączenia, możliwości lokowania na terenie Warszawy nośników nowoczesnych, niewpływających negatywnie na charakter przestrzeni miejskiej, a przy tym stanowiących element świadczący o otwarciu na nowe technologie (zgodnie z ogólnoświatowym kierunkiem rozwoju i aranżacji przestrzeni miejskich) i mogących służyć – w przypadku wystąpienia takiej potrzeby – organom władzy samorządowej za przystępny w obsłudze, szeroko dostępny i widoczny kanał informacyjny z natychmiastową możliwością formowania takiego przekazu ostrzegawczego, wykorzystywanym chociażby w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych lub podwyższonego ryzyka.

 

Wykorzystywanie nośników nowego typu, obecnie w przeważającej większości w postaci wysokiej jakości wyświetlaczy typu LED, to powszechna praktyka w niemal wszystkich nowoczesnych aglomeracjach miejskich. Obok natychmiastowego dostępu do przekazywanych za ich pośrednictwem treści, stanowią one rozwiązanie – jako niewymagające każdorazowej „fizycznej" ingerencji – łatwiejsze i tańsze w eksploatacji oraz bardziej przyjazne „życiu miasta" w związku z faktem, iż raz zamieszczony nośnik służy przez nieporównywalnie dłuższy czas niż klasyczny plakat lub billboard. To tylko niektóre z powodów, dla których uchodzące za najbardziej rozwinięte technologicznie gospodarki sięgają po tego rodzaju nośniki, w miejsce stosowanych dotychczas przez setki lat, stanowiących obecnie relikt przeszłości, drukowanych form przekazywania informacji.

 

W odniesieniu do treści poszczególnych regulacji Projektu uchwały:

 

1. § 3 pkt 41 Projektu uchwały

Zawarta w tym przepisie definicja „wyświetlacza" w ocenie PDSA jest zbyt wąska i nie uwzględnia stałego rozwoju takich nośników. W pierwszej kolejności podnieść należy, że stosowana w tego rodzaju ekranach technologia zmienia się bardzo dynamicznie, dlatego też zbędne i – w konsekwencji – mogące w przyszłości budzić wątpliwości interpretacyjne jest jej zawężenie do „tablicy reklamowej [...] ciekłokrystalicznej i o maksymalnej wielkości piksela 5 mm lub na ekranie wykonanym z diod elektroluminescencyjnych w technologii Surface Mounted Device (SMD) i o maksymalnej wielkości piksela 5 mm." Za właściwe i w pełni wystarczające dla zdefiniowania nośnika uznać należy ograniczenie poziomu emitowanego światła (jasności) jako parametru stałego, niezależnego od wykorzystanej technologii, a przy tym łatwo mierzalnego. Za zasadny uznajemy także obowiązek wygaszenia (wyłączenia) nośnika w porze nocnej („od godziny 12 w nocy do godziny 6 rano").

Mając na względzie możliwe przyciąganie wzroku przez wyświetlacze, PDSA pragnie podkreślić, iż regulacje związane z ich sytuowaniem ekranów LED i pochodnych w bezpośrednim sąsiedztwie dróg publicznych reguluje już Ustawa krajobrazowa, dlatego dalsze obostrzenia w tym zakresie nie znajdują uzasadnienia. W szczególności zwrócić uwagę należy, że proponowana w Projekcie uchwały częstotliwość zmiany treści („zmieniające się nie częściej niż co 10 s nieruchome treści reklamowe") powinna zostać zwiększona i umożliwić dokonywanie rotacji co 5 sekund. Nadto podkreślenia wymaga, iż o ile tego rodzaju ograniczenie w przypadku nośników wielkoformatowych na, przykładowo elewacjach budynków, jest zasadne, tak całkowite wyłączenie uprawnienia do prezentowania materiałów w formie wideo w witrynach sklepowych zamieszczanych na wysokości ulic (chodników) uznać należy za zbyt daleką ingerencję w prawa podmiotów funkcjonujących na rynku reklamowym. Tego rodzaju rozwiązania, niepowodujące zagrożenia dla odbiorców, stosowane są powszechnie na całym świecie, a przy tym „ożywiają", pozwalają uatrakcyjnić, zdynamizować i unowocześnić przestrzeń miejską.

 

2. § 3 pkt 36 Projektu uchwały

Przedstawione powyżej cechy charakteryzujące nowoczesne wyświetlacze, znajdują zastosowanie również w odniesieniu do zdefiniowanych w Projekcie uchwały ustandaryzowanych nośników reklamowych formatu małego. Zasadnym jednak wydaje się, mając na względzie faktyczne zawężenie możliwości zamieszczania wyświetlaczy w § 3 pkt 41 Projektu uchwały, pozostawienie uprawnienia do lokowania reklam w witrynach sklepowych na całej ich wysokości, co jest obecnie powszechną, ogólnie przyjętą i akceptowaną praktyką umożliwiającą tworzenie oryginalnych, nowoczesnych i estetycznych kompozycji ulokowanych na wysokości ulic (chodników), spójnych z charakterem przestrzeni miejskiej.

 

3. § 5 ust. 2 pkt 1 lit. d Projektu uchwały

Możliwość zamieszczania szyldów w formie wyświetlaczy pozostaje w treści Projektu uchwały wyłącznym uprawnieniem kin wielosalowych. W ocenie PDSA tego rodzaju zawężenie i nadawanie podmiotom świadczącym usługi jednego rodzaju jest niezasadne i w sposób oczywisty godzi w interesy innych uczestników obrotu gospodarczego. W świetle proponowanej regulacji, m.in. galerie handlowe utracą możliwość zamieszczania na fasadach budynków nośników, które mogłoby być wykorzystywane – jak wskazano na wstępie – nie tylko na potrzeby promocyjne, ale też służyć za środek przekazu społecznego dla jednostek samorządu terytorialnego, co ma znaczenie szczególnie w zestawienie z liczbą osób odwiedzających każdego dnia tego rodzaju miejsca.

Projekt uchwały nie przewiduje przy tym trybu, w którym podmiot zarządzający galerią handlową lub innym budynkiem spełniającym zbliżoną, społecznie użyteczną funkcję mógłby wystąpić do właściwego organu władzy samorządowej z wnioskiem o udzielenie zgody na zamieszczenie tego rodzaju nośnika – przy uwzględnieniu jego przeznaczenia i lokalizacji, w zgodzie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Indywidualnie wydawane w tym zakresie decyzje winny funkcjonować na terenie całego m.st. Warszawy, niezależnie od jego podziału na obszary proponowane w Projekcie uchwały.

W świetle powyższego, wskazać należy, że przyjęcie proponowanych rozwiązań może skutkować koniecznością wprowadzenia niezbędnych zmian w pozostałej części Projektu uchwały.

Jednocześnie, wnosimy o włączenie przedstawicieli PDSA do dalszych prac merytorycznych nad Projektem uchwały.

 

Z wyrazami szacunku,

Zarząd PDSA

Poprawiony: poniedziałek, 17 lipca 2017 13:18
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 26

materialy wideo

PDSA Awards 2015

Z ARCHIWUM

Logowanie dla członkówKalendarium

poprzednim miesiącu sierpień 2017 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 31 1 2 3 4 5
week 32 6 7 8 9 10 11 12
week 33 13 14 15 16 17 18 19
week 34 20 21 22 23 24 25 26
week 35 27 28 29 30 31

boczny_1
boczny_link_1
boczny_link_2wordboczny_2

Newsletter PDSA